Caps & Plugs Manufacturer, Supplier.
  (65) 6841 3266
회원 가입을 위해 여기를 클릭하세요!

 
 
무료 카탈로그 요청
 
카트
 
장바구니가 비어 있습니다
 
샘플 요청


장바구니에 샘플요청이 들어있지 않습니다.

 
뉴스
 
 
 
 
 

금속 스레드 인서트 - 표준

Email
Metal-Threaded Inserts - Standard
Metal-Threaded Inserts - Standard
Metal-Threaded Inserts - Standard
Metal-Threaded Inserts - Standard
Metal-Threaded Inserts - Standard
Metal-Threaded Inserts - Standard

강철 너트를 포함한 HDPE

  • 표준 듀티 인서트
  • 조절형 풋, 틸트 글라이드 및 캐스터와 사용하기에 적합
  • 금속 스레드가 있어 부드럽게 반복 조절이 가능
샘플 부분
번호
Type L (mm) h (mm) h1 (mm) l (gauge) L x L1 (mm) Thread Size
주문단위 단위 가격
(부가세별도)
주문단위 개수 합계금액
498609 Rectangular - 5 20 1.0 - 1.5 60 x 30 M10
0.00 KRW
498608 Rectangular - 5 20 1.0 - 1.5 60 x 30 M8
0.00 KRW
498607 Rectangular - 5 20 1.0 - 1.5 50 x 30 M10
0.00 KRW
498606 Rectangular - 5 20 1.0 - 1.5 50 x 30 M8
0.00 KRW
498605 Rectangular - 5 20 1.0 - 1.5 50 x 25 M10
0.00 KRW
498604 Rectangular - 5 20 1.0 - 1.5 50 x 25 M8
0.00 KRW
498603 Rectangular - 5 20 1.0 - 1.5 40 x 30 M10
0.00 KRW
498602 Rectangular - 5 20 1.0 - 1.5 40 x 30 M8
0.00 KRW
498601 Rectangular - 5 20 1.0 - 1.5 40 x 20 M10
0.00 KRW
498600 Rectangular - 5 20 1.0 - 1.5 40 x 20 M8
0.00 KRW
498599 Rectangular - 5 20 1.0 - 1.5 30 x 20 M10
0.00 KRW
498598 Rectangular - 5 20 1.0 - 1.5 30 x 20 M8
0.00 KRW
498597 Square 50 5 20 1.0 - 1.5 - M12
0.00 KRW
498596 Square 50 5 20 1.0 - 1.5 - M10
0.00 KRW
498595 Square 50 5 20 1.0 - 1.5 - M8
0.00 KRW
498594 Square 40 5 20 1.0 - 1.5 - M12
0.00 KRW
498593 Square 40 5 20 1.0 - 1.5 - M10
0.00 KRW
498592 Square 40 5 20 1.0 - 1.5 - M8
0.00 KRW
498591 Square 35 5 20 1.0 - 1.5 - M10
0.00 KRW
498590 Square 35 5 20 1.0 - 1.5 - M8
0.00 KRW
498589 Square 30 5 20 1.0 - 1.5 - M10
0.00 KRW
498588 Square 30 5 20 1.0 - 1.5 - M8
0.00 KRW
498587 Square 25 5 20 1.0 - 1.2 - M8
0.00 KRW
498586 Square 25 5 20 1.0 - 1.5 - M6
0.00 KRW
498585 Square 20 5 20 1.0 - 1.5 - M8
0.00 KRW
498584 Square 20 5 20 1.0 - 1.5 - M6
0.00 KRW
498583 Square 19 5 20 1.0 - 1.5 - M6
0.00 KRW
498582 Round 60 5 20 1.0 - 1.5 - M12
0.00 KRW
498581 Round 60 5 20 1.0 - 1.5 - M10
0.00 KRW
498580 Round 60 5 20 1.0 - 1.5 - M8
0.00 KRW
498579 Round 50 5 20 1.0 - 1.5 - M12
0.00 KRW
498578 Round 50 5 20 1.0 - 1.5 - M10
0.00 KRW
498577 Round 50 5 20 1.0 - 1.5 - M8
0.00 KRW
498576 Round 40 5 20 1.0 - 1.5 - M12
0.00 KRW
498575 Round 40 5 20 1.0 - 1.5 - M10
0.00 KRW
498574 Round 40 5 20 1.0 - 1.5 - M8
0.00 KRW
498573 Round 38 5 20 1.0 - 1.5 - M12
0.00 KRW
498572 Round 38 5 20 1.0 - 1.5 - M10
0.00 KRW
498571 Round 38 5 20 1.0 - 1.5 - M8
0.00 KRW
498570 Round 35 5 20 1.0 - 1.5 - M10
0.00 KRW
498569 Round 35 5 20 1.0 - 1.5 - M8
0.00 KRW
498568 Round 32 5 20 1.0 - 1.5 - M10
0.00 KRW
498567 Round 32 5 20 1.0 - 1.5 - M8
0.00 KRW
498566 Round 30 5 20 1.0 - 1.5 - M10
0.00 KRW
498565 Round 30 5 20 1.0 - 1.5 - M8
0.00 KRW
498564 Round 25 5 20 1.0 - 1.5 - M8
0.00 KRW
498563 Round 25 5 20 1.0 - 1.5 - M6
0.00 KRW
498562 Round 20 5 20 1.0 - 1.5 - M8
0.00 KRW
498560 Round 19 5 20 1.0 - 1.5 - M6
0.00 KRW
더 많은 샘플을 추가 양식을 작성

샘플을 형성 하였다.

쇼핑을 계속 보기 장바구니

이 제품은 장바구니에 추가되었습니다.

 
 
  빠른 링크  
   
   
   
Caps & Plugs Plastic Caps, Plastic Plugs PVC Caps, PVC Plugs Vinyl Caps, Vinyl Plugs Silicone Caps, Silicone Plugs
잠시 기다려주십시오